SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ

SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ

Zabezpečujeme kompletný servis pri správe nehnuteľností majiteľom, ktorí svoje nehnuteľnosti využívajú za účelom zhodnocovania investície .

Čo pre nás znamená  Property management  ?  V skratke odbremenenie vlastníka nehnuteľnosti od všetkých starostí.

V spoločnosti LAPE, s.r.o. , ktorá zastrešuje realitnú kanceláriu LAPEreality vieme, že základné potreby klientov môžeme rozdeliť do 3 kategórií :

 1. Administrácia procesov
 2. Technické zabezpečenie
 3. Finančný servis

V rámci týchto troch oblastí poskytujeme  komplexný servis, ktorý zahŕňa :

 • posúdenie potenciálu nehnuteľnosti tvoriť výnosy a návrh najefektívnejšieho využitia a zhodnotenia nehnuteľnosti
 • komunikácia so správcovskou organizáciou, zabezpečujúcou technickú správu nehnuteľností
 • aktívne vyhľadávanie nájomníkov
 • zabezpečenie obhliadok so záujemcami
 • zastupovanie majiteľa pri rokovaniach o podmienkach nájomných zmlúv
 • formulácia pravidiel pre užívateľov a nájomcov o spôsobe užívania nehnuteľností
 • účasť pri odovzdávaní nehnuteľnosti nájomcovi a jeho preberaní po skončení doby nájmu - doložené príslušnými protokolmi
 • bezodkladné informovanie majiteľa o všetkých závažných skutočnostiach
 • pravidelná kontrola nehnuteľností
 • riešenie havarijných situácií
 • zabezpečenie opráv, údržby po dohode s majiteľom nehnuteľnosti
 • evidencia a uloženie záložných kľúčov
 • uloženie a ochrana dokumentácie k nehnuteľnosti
 • zabezpečenie platobného styku spojeného s nehnuteľnosťou - výber nájomného a súvisiacich poplatkov
 • kontrola dodržiavania záväzných termínov platieb podľa platných zmlúv - úhrada a evidencia výdavkov na prevádzku a údržbu nehnuteľnosti, energie a súvisiace služby príslušnej nehnuteľnosti v stanovených termínoch
 • asistencia pri daňových povinnostiach - registrácia na príslušnom daňovom úrade, príprava podkladov pre ročné zúčtovanie dane z príjmov
 • zabezpečenie poistenia nehnuteľnosti
 • pravidelné informovanie majiteľa nehnuteľnosti o stave hospodárenia